Gratulujemy!
Wysłaliśmy Ci KOD SMSem do sprawdzenia nagrody - przepisz go tutaj:
GOTOWE
Informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) jest MobiWin Sp. z o.o., ul. Wróbla 24 lok.1, 02-736 Warszawa, info@mobiwin.pl. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Pod warunkiem wyrażenia stosownej zgody odbiorcami danych osobowych są kontrahenci i partnerzy Administratora (podmioty, które zamierzają przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych). Podanie danych jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. W zakres czynności przetwarzania danych osobowych wchodzi profilowanie danych. Skutkami czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim jest dobór oferty handlowej i ewentualne przesyłanie korespondencji marketingowej. Sprzeciw w stosunku do czynności profilowania, jak również wszelkie inne uprawnienia osoby, której dane dotyczą można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Danych Osobowych wskazane we wstępie.
Zapisując się do serwisu w sieci Orange, T-Mobile, Play i Plus należy wpisać numer telefonu i we wskazanym polu numer PIN otrzymany SMSem. Wówczas uruchomiona zostaje subskrypcja i przesyłana jest na telefon 7 razy w tygodniu informacja w jaki sposób i gdzie należy się zgłosić za darmo aby brać udział losowaniu nagród (opłata: przez pierwszy 1 dzień to 0 zł, po tym okresie 2,46zł z VAT / 1 odebrany SMS; maksymalnie 76,26 zł za miesiąc). Organizatorem serwisu jest MobiWin Sp. z o.o.
Serwis MT ZA ZERO ZŁOTYCH stanowi świadczenie dodatkowe w ramach usługi o podwyższonej opłacie i jest usługą subskrypcyjną, która umożliwia otrzymywanie codziennych wiadomości o nagrodach do wygrania za darmo. Serwis dostępny jest na telefony komórkowe bez względu na system operacyjny, posiadające kartę SIM w sieci Orange, Plus, T-Mobile i Play. Usługa objęta jest promocją - przez pierwszy dzien korzystania od użytkownika nie jest pobierana opłata. Koszt usługi od drugiego dnia to 2,46 zł brutto za każdy SMS otrzymany w ramach subskrypcji. W ramach usługi użytkownik otrzymuje maksymalnie 7 SMS/tydzień. Maksymalny koszt usługi w okresie miesiąca to 76,26 zł brutto. Skorzystanie z usługi może ponadto wiązać się z opłatami za transfer danych, zgodnie z cennikami operatora. Usługa jest aktywowana na czas nieokreślony, do czasu rezygnacji przez użytkownika. Aby dokonać rezygnacji należy wysłać SMS o treści STOP ZERO na numer 60220 (koszt: 0 zł). Usługodawcą i podmiotem realizującym dodatkowe świadczenie jest: MobiWin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Wróbla 24/1, 02-736 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000598710, NIP: 5213720270 i kapitale zakładowym wynoszącym 5.000,00 PLN. Kontakt w razie reklamacji: biuro@mobiwin.pl. Organizator będzie kontaktować się z Klientem na podany przez niego numer telefonu lub e-mail. Regulamin: http://reg.net.pl/lju